Skip to content

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Definīcijas

Nomas līgumsTransportlīdzekļa nomas līgums, kas tiek noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku, parakstot to.
Pieņemšanas – nodošanas aktsTransportlīdzekļa turējuma nodošanas akts, kas tiek noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku.
LīgumsNomnieka un Iznomātāja starpā noslēgtie Pamatnoteikumi (turpmāk tekstā saukts arī – Nomas līgums) un Vispārējie noteikumi (turpmāk tekstā saukts arī – Auto nomas noteikumi), ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.
Dabiskais nolietojumsTransportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa izmaiņas, kā arī tā amortizācija, kas Līguma darbības laikā radušies Transportlīdzekļa dabiskā un parastā nolietojuma rezultātā, ievērojot Transportlīdzekļa lietošanas mērķi un tehniskās īpašības, Iznomātāja un/vai Transportlīdzekļa ražotāja, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai, ekspluatācijas noteikumus un apkopes instrukcijas un ieteikumus.
IznomātājsSIA „Transport For Events“, reģistrācijas numurs 40203088470, juridiska adrese: Rožu prospekts 38a, Berģi, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-1024,
NomnieksTransportlīdzekļa lietošanas tiesību pārņēmējs uz Transportlīdzekļa Nomas termiņa periodu.
Iznomātāja banka un kontsIznomātāja banka un konts, kas norādīts Nomas līgumā vai Nomniekam nosūtītajā rēķinā.
Interneta vietneIznomātāja interneta vietne ar adresi www.eventtransport.lv
Nomas termiņšNomas līgumā norādītais termiņš, kura laikā Nomniekam ir tiesības lietot Transportlīdzekli, ja Nomnieks pienācīgi pilda šī Līguma noteikumus.
Nomas maksaNomas līgumā noteiktā dienas maksa par transportlīdzekļa lietošanu.
PamatnoteikumiNomas līgums.
Vispārējie noteikumiAuto nomas noteikumi.
TransportlīdzeklisNomas līgumā norādītais transportlīdzeklis, ko Iznomātājs nodod Nomnieka turējumā un lietošanā Līgumā noteiktajā kārtībā.
Transportlīdzekļa vērtībaNomas līgumā noteiktā un Pušu saskaņotā Transportlīdzekļa vērtība uz Līguma noslēgšanas brīdi, kas noteikta, ņemot vērā Transportlīdzekļa modeli, vecumu, komplektāciju un tehnisko stāvokli, tirgus nosacījumus, Dabisko nolietojumu, kā arī citus būtiskus nosacījumus.
 1. Līguma priekšmets
  1.1. Ar Līguma noslēgšanu Iznomātājs piešķir Nomniekam tiesības turēt un lietot (nomāt)
  Transportlīdzekli, bet Nomnieks apņemas pieņemt Transportlīdzekli nomā uz Līgumā
  noteikto termiņu, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.
  1.2. Iznomātājs apliecina, ka Iznomātājam ir tiesības iznomāt Nomniekam Transportlīdzekli
  saskaņā ar šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.
 2. Līguma noslēgšana
  2.1. Iznomātājs informē Nomnieku par lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu
  Nomniekam pēc Pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas.
  2.2. Līgums stājas spēkā un tiek uzskatīts par noslēgtu dienā, kad abas Puses ir parakstījušas
  Nomas līgumu, un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. Ar Vispārējiem
  noteikumiem – Auto nomas noteikumi, Nomnieks ir iepazinies pirms līguma
  noslēgšanas, tie netiek parakstīti un Vispārējie noteikumi jebkurā laikā ir pieejami
  Iznomātāja interneta vietnē www.eventtransport.lv.
  2.3. Parakstot Nomas līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir izlasījis un pilnībā sapratis gan
  Nomas līguma, gan Vispārējos noteikumus, kā arī saņēmis parakstītu Nomas līguma
  eksemplāru, un apņemas pildīt Līgumā noteiktās saistības.
  2.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku vai tiek atzīts par spēkā neesošu, tas
  nerada atlikušo noteikumu spēkā neesamību. Spēku zaudējušus Līguma noteikumus ir
  jāaizstāj ar Līguma mērķim un saturam atbilstošiem jauniem noteikumiem.
 3. Transportlīdzekļa nodošana un pieņemšana
  3.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem un termiņu
  faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli, parakstot Aktu, kurā tiek cita starpā
  norādīts Transportlīdzekļa odometra radījums (km), komplektācija, Transportlīdzekļa
  tehniskais un vizuālais stāvoklis. Īpašumtiesības uz Transportlīdzekli saglabā
  Iznomātājs un Iznomātājam ir tiesības visā Līguma darbības laikā paturēt vienu
  Transportlīdzekļa atslēgu un/vai drošības sistēmu vadības pulšu un atslēgu komplektu.
  3.2. Pirms Līguma un Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Nomniekam ir
  pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Nomnieka
  prasībām.
  3.3. Ar Līguma un Pieņemšanas – Nodošanas akta parakstīšanu Nomnieks apliecina, ka:
  3.3.1. Nomnieks ir pārliecinājies par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību
  Nomnieka prasībām;
  3.3.2. Transportlīdzeklim nav konstatēti tādi trūkumi, kuri uzmanīgam Iznomātājam
  nevarētu palikt apslēpti;
  3.3.3. noslēdzot Līgumu, Nomnieks ir ņēmis vērā, ka Transportlīdzeklis ir lietots,
  savukārt, Iznomātājs nav izcēlis jebkādas, lai kādas tās būtu, Transportlīdzekļa
  īpašības un vienlaikus nav apgalvojis, ka Transportlīdzeklim nebūs un
  neatklāsies nekādi trūkumi, kuri var tikt konstatēti ekspluatējot to Līguma
  darbības laikā.
  3.3.4. Nomnieks labprātīgi piekritis pieņemt Transportlīdzekli un uzņemas visu
  atbildību un risku par tā pārbaudi, stāvokli, uzturēšanu lietošanai derīgā stāvoklī
  un citiem pienākumiem Līguma darbības laikā;
  3.3.5. Nomnieks uzņemas ne tikai atbildību par Nomnieka vainas dēļ nodarītajiem
  bojājumiem vai Transportlīdzekļa bojāeju, bet atbilstoši Civillikuma 2148. un 2153.pantam
  uzņemas arī Transportlīdzekļa nejaušas bojāšanās vai bojāejas
  risku, kā arī risku zaudēt iespēju lietot Transportlīdzekli nepārvaramas varas dēļ
  vai jebkādu aprobežojumu to lietot;
  3.3.6. neprasīs Līguma izbeigšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ;
  3.3.7. Nomnieks uzņemas atbildību par visām iespējamām sekām un riskiem, kas
  saistītas ar Transportlīdzekli kā paaugstinātas bīstamības avotu.
 4. Transportlīdzekļa lietošana
  4.1. Nomniekam Transportlīdzeklis tiek iznomāts lietošanai personīgām vai komerciālām
  vajadzībām. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību un visus riskus par Transportlīdzekļa
  stāvokli visu tā Nomas termiņa laiku, ar pienākumu atdot to Iznomātājam tādā stāvoklī,
  kādā Transportlīdzeklis tika sākotnēji nodots Nomniekam, pieļaujot Dabisko
  nolietojumu. Nomnieka atbildība saglabājas arī pēc Nomas termiņa, ja
  Transportlīdzeklis pēc Nomas termiņa netiek atdots Iznomātājam.
  4.2. Nomniekam ir pienākums nodrošināt, ka Transportlīdzeklis tiek lietots saprātīgi, kā to
  lietotu krietns un rūpīgs saimnieks, ņemot vērā ierastās transportlīdzekļu vadīšanas
  prasības un spēkā esošos ceļu satiksmi reglamentējošos normatīvos aktus, tai skaitā,
  bet ne tikai, Nomnieks apliecina, ka visā Līguma darbības laikā Nomniekam un/vai
  Līgumā norādītajam vadītājam ir attiecīgajā transportlīdzekļa izmantošanas valstī
  derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība un viņš ievēro visus attiecīgajā
  transportlīdzekļa izmantošanas valstī normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam,
  lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus.
  4.3. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli
  lietošanā Trešajai personai.
  4.4. Transportlīdzekli, bez nomnieka atsevišķas piekrišanas, nedrīkst lietot:
  4.4.1. braukšanai, kas varētu pazemināt Transportlīdzekļa vērtību vairāk, nekā tas
  notiktu parastas vadīšanas apstākļos;
  4.4.2. braukšanas apmācībai vai kurjera pakalpojumu sniegšanai;
  4.4.3. piekabes, treilera vai tamlīdzīga objekta vilkšanai;
  4.4.4. ātrumsacensībās vai cita veida sacensībās;
  4.4.5. iznomāšanai, apakšnomai vai jebkāda veida pasažieru komercpārvadājumiem,
  kā arī citu veidu pakalpojumiem bez iepriekšējas rakstiskas Iznomātāja
  piekrišanas.
  4.5. Nomnieks neaprobežoti uzņemas jebkurus iespējamos izdevumus vai zaudējumus
  attiecībā pret Trešo Personu prasījumiem, kas var rasties, ekspluatējot
  Transportlīdzekli.
  4.6. Nomniekam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā
  daļu, tajā skaitā nodot Transportlīdzekli utilizācijai vai iztirgot detaļas metāllūžņu
  uzpircējiem, vai veikt jebkādas darbības ar nolūku nodot lietošanas tiesības trešajai
  personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.
  4.7. Nomniekam ir atļauts Nomas termiņā ar Transportlīdzekli nobraukt ne vairāk kā
  Nomas līgumā norādīto pieļaujamo kilometrāžu (Kopējais atļautais nobraukums
  Nomas termiņā). (Piemēram, ja Nomas līgums paredz, ka dienā var nobraukt 500km
  un Nomas periods ir 10 dienas, tad kopējais atļautais nobraukums ir 5000km)

  4.7.1. Ja Nomnieks nomas periodā nobrauc vairāk, tad Nomniekam par katru virs
  normas nobraukto kilometru papildus jāmaksā Iznomātājam 0,15 EUR (nulle
  komats piecpadsmit eiro)
  .
  4.8. Transportlīdzeklī nav atļauts smēķēt. Gadījumā, ja pēc Transportlīdzekļa atgriešanas
  tiek konstatēts, ka Transportlīdzeklim ir nepieciešama īpaša tīrīšana/ smaku
  likvidēšana, ko izraisījusi smēķēšana, Nomniekam tiks piemērots līgumsods 250.00
  EUR (divi simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā.
 5. Transportlīdzekļa apdrošināšanas noteikumi
  5.1. Nomnieks ir atbildīgs par Transportlīdzekli, tā papildus aprīkojumu un piederumiem
  visu laiku no Transportlīdzekļa pieņemšanas līdz nodošanas – pieņemšanas akta
  parakstīšanai.
  5.2. Transportlīdzeklis ir nepieciešamā obligātā apdrošināšana lai piedalītos ceļu satiksmē.
  5.3. Nomnieka atbildība:
  5.3.1. par Transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem 600.00 EUR (seši simti
  eiro);
  5.3.2. Transportlīdzekļa zādzības gadījumā 25% no Transportlīdzekļa vērtības;
  5.3.3. Transportlīdzekļa pilnīgas bojāejas gadījumā 20% no Transportlīdzekļa
  vērtības.
  5.4. Gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, tad Iznomātājs ir tiesīgs
  prasīt zaudējumu atlīdzību no Nomnieka.
 6. Līguma maksājumi
  6.1. Nomnieks maksā Iznomātājam Nomas līgumā noteikto Nomas maksu.
  6.2. Nomnieks samaksu veic ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu vai skaidrā
  naudā parakstot Nomas līgumu.
  6.3. Nomniekam ir pienākums, likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos
  administratīvos sodus, vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz
  Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam,
  lietotājam, turētājam vai īpašniekam par laika periodu no Pieņemšanas – nodošanas
  akta parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ Iznomātājam. Ja
  Nomnieks normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neapmaksā piespriesto
  administratīvo sodu vai citu nauda sodu, Iznomātājam rodas pienākums apmaksāt to
  Nomnieka vietā, šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk
  kā 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas kompensēt Iznomātājam tā
  samaksāto administratīvo sodu vai citu naudas sodu, kā arī Iznomātājs ir tiesīgs
  pieprasīt samaksāt līgumsodu sekojošā apmērā:
  6.3.1. Soda, par apstāšanās un stāvēšanas, vinjetes neiegādāšanos, maksas ceļu
  neapmaksāšanu,kā arī atļautā ātruma pārkāpumiem, noklusēšanas, laicīgas
  soda nesamaksāšanas un/vai slēpšanas gadījumā Nomniekam ir jāmaksā
  līgumsods 100.00 EUR (simts eiro) apmērā.
  6.3.2. Ja Nomniekam, atrodoties alkohola un/vai narkotisko, psihotropo vielu
  reibumā, vai pārvadājot nelegālu kravu, vai kāda cita iemesla dēļ
  Transportlīdzeklis tiek konfiscēts, Nomniekam ir nekavējoties par to jāpaziņo
  Iznomātājam un piecu dienu laikā no pārkāpuma izdarīšanas brīža jāsamaksā
  Iznomātājam līgumsods 2000.00 EUR (divi tūkstoši eiro) apmērā, kā arī
  jāapmaksā visi izdevumi, kuri būs radušies Iznomātājam Transportlīdzekli
  atgūstot.
  6.4. Ja Nomnieks nokavē Transportlīdzekļa atdošanas termiņu par 1-4 stundām, iepriekš par
  to nebrīdinot Iznomātāju, Nomniekam ir jāmaksā līgumsods vienas nomas dienas
  maksas apmērā. Ja Nomnieks nokavē Transportlīdzekļa atdošanas termiņu par 5 un
  vairāk stundām, iepriekš par to nebrīdinot Iznomātāju, Nomniekam ir jāmaksā
  līgumsods dubultā apmērā no nomas maksas par vienu nomas dienu.
  6.5. Ja Nomnieks nozaudē Transportlīdzekļa atslēgas vai reģistrācijas dokumentus,
  Nomniekam ir jāmaksā līgumsods 300.00 EUR (trīs simti eiro) apmērā.
  6.6. Nomniekam jāatdod Transportlīdzeklis ar tādu degvielas līmeni kāds tika fiksēts
  Pieņemšanas – nodošanas aktā.
  6.7. Par trūkstošo degvielu Nomniekam ir jāmaksā papildus 2,50 EUR (divi eiro) par litru.
  6.8. Ja Nomnieks nodod Transportlīdzekli ar nenomazgātu virsbūvi un/vai neiztīrītu salonu,
  Nomniekam ir jāmaksā līgumsods 30.00 EUR (trīsdesmit eiro) apmērā par virsbūves
  mazgāšanu, bet par salona tīrīšanu 80.00 EUR (astoņdesmit eiro).
  6.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līgumā uzņemto saistību izpildes.
  6.10. Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka pārvadājamās kravas saturu (nelegāla,
  nedeklarēta), kā arī par bojājumiem, bojāeju, un jebkādiem zaudējumiem.
  6.11. Parakstot šo Līgumu Nomnieks, gadījumā, ja viņš pārkāpj ar šo Līgumu uzņemtās
  saistības, apņemas atlīdzināt Iznomātājam un trešajām personām, visus tiešos un
  netiešos izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar Nomnieka saistību piespiedu izpildi,
  parāda piedziņu, juridisko palīdzību un citus izdevumus šajā sakarā.
  6.12. Puses garantē šā Līguma saistību izpildi ar visu tiem piederošo mantu.
  6.13. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā līgumslēdzējiem, tā arī viņu tiesību un saistību
  pārņēmējiem, tai skaitā mantiniekiem, neatkarīgi no tiesību un saistību pārņemšanas
  brīža. Neviena no Pusēm nav tiesīga, bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, nodot
  trešajām personām jebkādas no šī Līguma izrietošās tiesības un/vai saistības.
  6.14. Nomnieka veiktie maksājumi primāri tiek novirzīti līgumsodu segšanai un pēc tam
  pamatparāda apmaksai.
 7. Pušu tiesības un pienākumi
  7.1. Nomnieks apņemas Transportlīdzekli lietot tikai saskaņā ar tā lietošanai piemērotām
  tehniskajām īpašībām, saudzīgi un ekonomiski, raudzīties, lai tiktu izpildītas citas
  prasības, saistītas ar Transportlīdzekļa uzturēšanu labā stāvoklī, Transportlīdzekļa
  ekspluatācijas noteikumiem un Iznomātāja norādījumiem, ievērojot vislielāko rūpību.
  7.2. Nomnieks apņemas lietot Transportlīdzekli ievērojot visus ceļu satiksmes noteikumus,
  kā arī:
  7.1.1. nomas periodā Nomniekam ir pienākums veikt visas iespējamās darbības
  (pasākumus), lai aizsargātu Iznomātāja intereses satiksmes negadījumā vai citā
  negadījumā vai notikumā, kur iesaistīts nomātais Transportlīdzeklis.
  7.1.2. pierakstīt (fiksēt) satiksmes negadījuma iesaistīto personu un aculiecinieku
  vārdus, uzvārdus un adreses;
  7.1.3. nekavējoties informēt policiju par satiksmes negadījumu;
  7.1.4. ne vēlāk kā 10 (desmit) stundu laikā informēt Iznomātāju pa tālr. +37126115957
  vai +37126617125 par satiksmes negadījumu un iesniegt visus nepieciešamos
  dokumentus un aktus, kas attiecas uz šo negadījumu;
  7.1.5. neatstāt negadījuma vietu, pirms ir nokārtotas visas formalitātes ar
  policiju un ir atļauts atstāt notikuma vietu;
  7.1.6. neuzņemties vainu vai atbildību;
  7.1.7. neatstāt Automašīnu, pirms nav nodrošināta tās aizsardzība un drošība.
  7.3. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomnieka pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk
  kā nākošajā darba dienā iesniegt Iznomātājam pieprasītos dokumentus, kas apstiprina
  ceļu satiksmes negadījuma faktu un apstākļus. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta
  šajā punktā noteiktajā termiņā, Nomnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas
  Iznomātājam var rasties neiesniegto dokumentu dēļ.
  7.4. Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par pašvaldību un valsts kompetento iestāžu
  piemērotiem sodiem un aizliegumiem attiecībā uz Transportlīdzekli, un apņemas
  atlīdzināt Iznomātājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kas tam šādā gadījumā var
  rasties, kā arī apmaksāt visus policijas darbinieku uzliktos sodus un līgumsodus saskaņā
  ar šo Līgumu.
  7.5. Nomniekam nav tiesību atteikties no Līguma maksājumu veikšanas, gadījumā, ja
  Transportlīdzeklis ir nozagts vai aplaupīts, līdz oficiāla lēmuma saņemšanai.
  7.6. Iznomātājs apņemas Nomnieku nodrošināt ar citu Transportlīdzekli 48 (četrdesmit
  astoņu) stundu laikā, ar noteikumu, ja automašīnai ir tehniska rakstura problēmas, kuras
  radušas Iznomātāja vainas dēļ par kurām atbildību nes Iznomātājs un ja šīs problēmas
  nav novēršamas uz vietas vai arī, ja Nomnieks neatrodas tālāk par 1000 km (viens
  tūkstotis kilometru) no auto paņemšanas vietas.
  7.7. Ja Transportlīdzeklis tiek aizturēts, nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēts
  no valsts iestāžu puses jebkādu iemeslu dēļ, Nomniekam ir pienākums nekavējoties
  veikt visas nepieciešamās darbības, lai atgūtu Transportlīdzekli savā vai Iznomātāja
  turējumā, bet gadījumā, ja arī Nomnieks tiek aizturēts, Iznomātājam ir tiesības pārņemt
  Transportlīdzekli un izbeigt Līgumu nekavējoties. Iznomātājam nav pienākums
  atlīdzināt Nomniekam zaudējumus un atgriezt Nomniekam tā samaksāto Nomas maksu
  un citus maksājumus, proporcionāli Iznomātajam radīto izmaksu apmērā
  (Transportēšana, evakuators, apmaksātie sodi u.c.).
 8. Transportlīdzekļa nodošana Iznomātājam
  8.1. Izbeidzoties Nomas termiņam uz kādu noslēgts Līgums, Nomniekam ir pienākums
  savlaicīgi sazināties ar Iznomātāju un ne vēlāk kā pēdējā Nomas termiņa dienā nodot
  Transportlīdzekli Iznomātājam.
  8.2. Transportlīdzekļa nodošanu apliecina Nomnieka un Iznomātāja parakstīts Pieņemšanas –
  nodošanas akts.
  8.3. Jebkurā no gadījumiem, kad Transportlīdzeklis tiek atgriezts atpakaļ Iznomātājam:
  8.3.1. atgrieztajam Transportlīdzeklim jābūt ar tīru virsbūvi un tīru salonu;
  8.3.2. atgrieztajam Transportlīdzeklim nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav
  saistīti ar Dabisko nolietojumu;
  8.3.3. kopā ar Transportlīdzekli ir jānodod arī tehniskā un ar Transportlīdzekļa
  lietošanu saistītā dokumentācija (ja tāda ir nodota Nomniekam) un
  transportlīdzekļa atslēgas.
  8.4. Ja atgrieztais Transportlīdzeklis neatbilst 8.3. punktā noteiktajam, Nomniekam ir
  pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas segt
  remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa
  sakopšanai/atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa nodošanas
  dienā Nomniekam. Sakopšanas pakalpojumu, remontdarbu un materiālu izdevumu
  kopējo apmēru nosaka Iznomātājs, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēju un pārdevēju
  piestādītajiem rēķiniem vai tāmēm. Ja Transportlīdzeklis ir tādā stāvoklī, ka to nav
  iespējams atjaunot, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Iznomātāja
  pieprasījuma samaksāt Iznomātājam 20% no Transportlīdzekļa vērtības, kā atlīdzību par
  Iznomātājam radītajiem zaudējumiem.
 9. Nokavējuma un saistību neizpildes sekas
  9.1. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot līgumsodu,
  kavējumu līdz saistību izpildei nokavējuma procentus 0,5% apmērā no savlaicīgi
  nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.
  9.2. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līgumā noteikto saistību
  izpildes un zaudējumu/izdevumu atlīdzināšanas pienākuma.
  9.3. Līgumā noteikto maksu par atļautā nobraukuma pārsniegšanu, nokavējuma procentu un
  līgumsoda samaksu Nomnieks veic 7 (septiņu) darba dienu laikā no Iznomātāja
  attiecīga paziņojuma/rēķina nosūtīšanas brīža.
  9.4. Iznomātājam atkāpjoties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10.5.2.punktu,
  Nomniekam 10 (desmit) Darba dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma/rēķina
  saņemšanas brīža jāsamaksā Iznomātājam Transportlīdzekļa atlikusī vērtība, ja
  Transportlīdzekļa apdrošināšana nesedz attiecīgo notikumu (tajā skaitā nav bijis
  apdrošināts pret iestājušos risku), Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt
  apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir
  mazāka par Transportlīdzekļa atlikušo vērtību vai ar Transportlīdzekli notikušais
  gadījums nav apdrošināšanas gadījums, atskaitot apdrošināšanas atlīdzību, ko par
  Transportlīdzekli ir saņēmis Iznomātājs.
 10. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
  10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību
  pilnīgai izpildei.
  10.2. Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Nomnieks ir samaksājis Iznomātājam
  visu tam pienākošo Nomas maksu, citus Līgumā noteiktos maksājumus (ja tādi
  piemēroti) un atgriezis Transportlīdzekli Iznomātājam Līguma noteikumiem atbilstošā
  stāvoklī vai gadījumā, ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts Iznomātājam sliktākā stāvoklī
  – saskaņā ar Līgumu sedzis visus Iznomātāja zaudējumus/izdevumus.
  10.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi
  ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar
  brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta attiecīgās Līguma Puses kontā vai nodota
  skaidrā naudā.
  10.4. Nomniekam ir tiesības visā Līguma darbības laikā pirms termiņa atkāpties no Līguma,
  2 (divas) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Iznomātāju. Nomas maksa par nomas
  periodu netiek atlīdzināta.
  10.4.1. Nomniekam vienpusēji atkāpjoties no Līguma, Transportlīdzeklis nekavējoties
  ir jānodod Iznomātājam.
  10.5. Iznomātājs ir tiesīgs, rakstiski – tajā skaitā Nomas līgumā saziņai norādītais e-pasts vai
  telefona numurs – informējot Nomnieku, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas
  jebkurš no šādiem gadījumiem:
  10.5.1. Nomnieks ilgāk par 10 (desmit) kalendārām dienām ir pilnībā vai daļēji
  nokavējis kādu ar Līgumu noteikto Nomas maksājumu, vai citu Līgumā
  noteikta maksājuma samaksas termiņu saskaņā ar Iznomātāja
  rēķinu/paziņojumu;
  10.5.2. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir
  konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu
  puses;
  10.5.3. Pēc Līguma noslēgšanas Iznomātājs atklāj, ka Nomnieks Iznomātājam
  iesniegtajos dokumentos, sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju un
  šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Nomnieka saistību
  izpildi vai Iznomātāja lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu
  Nomniekam;
  10.5.4. Nomnieks likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos
  administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas
  uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam,
  lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa
  pārsniedz 140,00 EUR (viens simts četrdesmit) un šāds kavējums pārsniedz 30
  (trīsdesmit) dienas;
  10.6. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 10.5. punktā minēto apstākļu iestāšanās Līgums
  uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Iznomātājs nosūtījis Nomniekam paziņojumu par
  Līguma izbeigšanu.
  10.7. Ja Iznomātājs Līgumā noteiktajos gadījumos vienpusēji pirms termiņa atkāpjas no
  Līguma:
  10.7.1. Iznomātājam nav jāatdod Nomniekam no tā saņemtie Nomas maksājumi un
  jebkuri citi no Nomnieka saņemtie vai Nomnieka vārdā veiktie maksājumi, ko
  Iznomātājs saņēmis Līgumā paredzēto saistību izpildei;
  10.7.2. Nomniekam nekavējoties pēc Iznomātāja pirmā pieprasījuma jānodod
  Iznomātājam Transportlīdzeklis pilnā komplektācijā, ar visām tā aizdedzes
  atslēgām un drošības sistēmu pultīm (jā tādas ir uzstādītas), Transportlīdzekļa
  reģistrācijas apliecību un citiem dokumenti, kas Nomniekam tika nodoti ar
  Aktu;
  10.7.3. Nomniekam pēc Iznomātāja pieprasījuma ir jāsedz visi no Līguma izrietošie
  Iznomātāja prasījumi, tajā skaitā jāsamaksā visi maksājumi, kas saistīti ar
  Līguma izbeigšanu.
 11. Nobeiguma noteikumi
  11.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti vai papildināti tikai Pusēm par to vienojoties
  rakstveidā.
  11.2. Pieteikumi, paziņojumi, un pretenzijas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, ir
  iesniedzamas rakstiski latviešu valodā otrai Pusei Nomas līguma norādītajā adresē vai
  e-pasta adresē un tie ir uzskatāmi par saņemtiem:
  11.2.1. ja tiek izsūtīti ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc
  nosūtīšanas;
  11.2.2. ja tiek nodoti personīgi pret parakstu, tad dienā, kad tie nogādāti otrai Pusei;
  11.2.3. nākamajā dienā pēc nosūtīšanas uz e-pasta adresēm.
  11.3. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu šī Līguma
  noteikumu darbību.
  11.4. Visus strīdus un nesaskaņas, kuri var rasties sakarā ar Līguma noteikumiem, Puses
  centīsies atrisināt pārrunu ceļā.
  11.5. Ja netiks panākta vienošanās sakarā ar minētajiem strīdiem un nesaskaņām, strīds tiks
  izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības, pamatojoties uz Latvijas Republikas
  normatīvajiem aktiem.


  Auto nomas noteikumi sagatavoti 11.03.2024.
  Auto nomas noteikumi piemērojami no 11.03.2024.